afskrift af 5-spaltet
HELSIDES  KRONIK
PÅ DEBAT-SIDEN I
DET FRI AKTUELT
ONSDAG 1. FEBRUAR 1995
Kronikken er illustreret med billede i stort format
med underteksten: Billedkunstner Dan Civa har
malet dette "Selvportræt i bavian"
se maleriet her
Transgenetisk manipulation med mennesker og dyr
vil blive muligt om 25 til 30 år.

 
 
Jagten efter det evige  liv

 
______________________________
Af Dan Civa
______________________________

Den génteknologiske udvikling er som
en lavastrøm af viden gennem en åben
dør, der ikke mere kan lukkes. Menne-
sket fandt  nøglen til denne dør og der-
med  indgangen til  selve livet  og  dets
udvikling på vores planet Jorden.   Og
med  menneskets  videbegærlighed  vil
denne udvikling fortsætte, den kan ikke
mere stoppes.
   Vi står allerede i døren til det forjæt-
tede land,  hvor måske  engang enhver 
menneskelig  sygdom  kan  helbredes.
Eller hvor afvigelser fra det såkaldt nor-
male  kan korrigeres medicinsk.  Disse
reparationsmuligheder  i  menneskelig
anatomi og adfærd,  med perfektions-
ambitioner, er en risikofyldt forædling
af millioner af års evolution.
   I  begejstringens  lys  over  den nye, 
avancerede avancerede teknik,   lader 
vi os så forblænde af hovmodighedens
egoisme og  glemmer vores oprindelige
herkomst.  Mennesket tilhører nemlig i
høj grad stadig primaterne,   også selv 
om menneskets hjerne kan lære tusinde
gange mere end nogen anden dyrehjer-
ne.  Vore genealogiske bånd til dyrene
afspejles tydeligt nok i den menneskeli-
ge adfærd på godt og ondt i en usikker
verden omkring os.

   Formålet med génforskningen er bl.a
at udrydde  alvorlige og  veldefinerede
sygdomme, herunder en mængde arve-
sygdomme. Forskningsresultaterne kan
medføre  nye behandlingsformer  til af-
skaffelse af f.eks. kræft  og AIDS. Det
vil selvfølgelig være en velkommen, me-
dicinsk  positivering  vi bør  tage imod
med et taknemmeligt, åbent sind. Sam-
tidig  forsvinder pludselig nogle "etiske
knuder" i det fantastiske, at undere kan
skabes  og  styres  af  mennesket selv. 
Udenom   "det guddommeliges nåde",
der måske alligevel har en finger med i
det evolutionære spil om livsbetingelser
og artsfornyelser.
   Vor tids organtransplantationer med
hjerte, nyre og lever er blevet en så at-
traktiv speciallægeproces og patientin-
dikation,  at den akutte mangel på do-
nororganer proklameres som katastro-
fal. Nyere transplantationsforsøg med
f.eks. æggestokke, tyndtarme osv er i
et tendentiøst frembrud.
   Problemet i dag  med stor mangel på
donororganer fra mennesker vil, om 10
 -15 år,  kunne afhjælpes  med organ-
transplantationer  fra  dyr til menneske.
Man  vil starte  med  at opdrætte grise
og aber  (især bavianer) som hjertedo-
norer. Industrialiserede donorfarme vil
vokse frem som reservedelslagre for le-
vende organer af kød og blod,  til men-
neskekroppens videre funktion. Næsten
som løsdele til biler.
"Det paradoksale dilemma
er - i en tid med
forsømmelse og mishandling
af både børn og dyr -
at dyredonorerne vil
blive passet bedre
end vore børn"

   Det paradoksale dilemma er, i en tid
med forsømmelse og mishandling af bå-
de børn og dyr,   at  dyredonorerne vil
blive passet bedre end vore børn.  Her
må vil stille spørgsmålstegn ved en pro-
portionsfordrejet logik.
   Alt dette drejer sig om  behovsincita-
menter og  nutidsverificeringer over for
rygvendte naturbegreber. Vi befinder os
på et tidsmentalt udviklingsniveau,  hvor
det uudtalte ønske i virkeligheden er,  at
mennesket en dag  får  fuld kontrol over
liv og død.  Vi vil bringes  til at følge de
nye tiders utrolige,   videnskabelige mu-
ligheder, hvad enten vi bryder os om det
eller ej.
   Géntransplantation (eller génterapi) er
det  næste,  uoverskuelige  skridt  mod
nye, génrevolutionerende horisonter der
vil udfordre vores menneskesyn.  En te-
oretisk formodning kan være,  at génte-
rapien engang bliver et supplement og 
en gradvis afløsning for de kendte trans-
plantationsmetoder.  I  forbindelse med
f.eks. hjertesygdomme, er der jo i USA
allerede forlængst foretaget forsøg med 
at  frasortere  kolesterol  i blodet,  ved 
génudskiftning i leverceller.

fortsættes, klik her...