weekendavisen
15. - 21. juli 1994
OPINION
De forbudte billeder

 

Af DAN CIVA
Kunstner

EKSISTENTIALISMENS budska-
ber søges i disse år fremprovoke-
ret gennem kunstilluderede instal-
lationsobjekter, happenings og 
andre afsmitninger fra Dadaismen,
Fluxusbevægelsen osv. Det inter-
essante manifesterer sig først, når
provokationen forstærkes gennem
fokusering i medierne, og ofte en-
der som en momentan suggesti-
onseffekt. Folks nysgerrighed vil
bekræftes om det forargeliges, do-
kumentariske synlighed, fordi det
er nærværende i vores hverdag,
og  derfor lettere at tage moralsk
stilling til. Efter en sådan påvirk-
ningsrus, vil vor hurtigt omkskif-
telige tidsmentalitet igen lægge af-
standen til virkeligheden i de blø-
de lænestoles selvbestaltede tryg-
hedsneutralitet.
   Mens vi kikker over aviskanten,
farer TV-reportagernes bloddryp-
pende grusomheder med krige,
død, vold, sult og anden elendig-
hed hen over skærmen. Et tryk på
en knap, og virkeligheden abstra-
heres  til fiktive afspejlinger fra


Hollywoods action-fabrikker. Men
forskellen er ens, når fantasien di-
stancerer sig fra fortidens teorier
og nutidsfiktionens påtrængen-
hed i virkelighedens vildeste fore-
stillinger. Alt kan således opfattes
som kunstneriske, forbigående a-
spekter i metamorforisk bevægelse
i livet omkring os. I billedkunst-
ens kendte stilretninger (ismer),
teknikker og temperamenter sker
der ingen egentlig udvikling, men
mange spændende, tendentiøse
forandringer.
   Grænseoverskridende kunst 
sammenligner jeg med f.eks. nyop-
dagelser i forskningen, især i den
génteknologiske udvikling. Her
strømmer den nye viden hvert se-
kund gennem en åben dør, der ik-
ke mere kan lukkes. Mennesket
fandt nøglen til denne dør, og der-
med indgangen til selve livet og
dets udvikling på vores planet
Jorden. Hvor kunsten skal over-
skride grænser, bringe nye bud-
skaber om livet og døden og al-
tings gåde, om end i et metafysisk
sprog, kan kunsten følge i nutids-
forskningens vidtfavnende per-
spektiv.

   Den banebrydende udvikling i
vores tidsepoke, er "evolutions-
kunsten" som skabes af videnska-
bens teknologiske forskere. Og
med menneskets videnbegærlig-
hed vil denne udvikling fortsætte,
den kan ikke mere stoppes. Kunst-
neren kan så kikke forskeren over
skulderen, og inspireres  til billed-
liggørelse af nyteknologiske mu-
ligheder. Her begynder den fagre
nye verdens ufattelige fremtids-
perspektiv, der vil udslette sine
begrænsninger.

  DA min realitetsfornemmelse, ad
besværlige omveje i de senere år,
blev bekræftet ved mine billeders
utrolige forhåndsautenticitet, var
det med løftede pegefingre. Det er
forbudte billeder, fordi nogle af 
disse ikke kan afgrænses ved hy-
potetiske antagelser, og derfor 
endnu er for afslørende til at blive
vist offentligt, sagde man. Trods

indirekte censur vil jeg fortsat til-
stræbe en sandhedssøgende vi-
den gennem kunstnerisk frihed. I
forventningsfuldt håb om mere
forskningsmæssig åbenhed. 
   Der debatteres meget om forsk-
 


ningsfrihed, som jeg selv, med 
stor respekt for forskningen, kan
acceptere, men inden for rimelige,
humanitære rammer. Tvivlen kom-
mer mig i møde, hvor man ikke tør
vise sanheden, fordi den er skræm-
mende og umiddelbar vanskelig at
tage stilling til. I offentlighedens
lys, uden for reagensglassenes, de
hvide kitlers og mikroskopernes
domæner, er teoriernes ord mange.
Forsøgsresultaternes tilgængelige
billeder er få, da de fleste er hem-
melige.
   Med nye tider opstår nye livs-
former, der går videre end til vege-
tativ og animalsk génsplejsning
og kloning. Mine génmanipulerede
malerimotiver med bl.a. menneske-
dyr, er påvirket af forskningsmæs-
sig viden i flere lande. Som allere-
de bekræftede mutationsrealistis-
ke eksempler, vil fremtidens forsk-
ning kunne bruge mine billeder for
et videre arbejdsgrundlag. Forelø-
big må jeg bøje mig og reflektere
over spørgsmålet, om den slags
billedprofetisk materiale endnu er
for provokerende til at blive vist
offentligt her i landet?

 
Copyright (C)  Dan Civa  2008  *  Evt. udskrift til undervisnings- eller kommercielt brug skal anmeldes til COPY Dan