POLITIKEN
DEBAT
Onsdag 12. marts 2003

Kannibalisme                   
Organer er blevet en handelsvare, der
ligesom kødet i supermarkedernes
kølediske skaber et voksende marked.
Dette debat-indlæg har, i
Politikens orig.udgave en
tegning som illustration af
Anne.Marie Steen Petersen
__________________________
Transplantation
__________________________
Af Dan Civa, billedkunstner
 

NÅR DEBATTEN  omkring organ-
transplantation  nu er  ved at dukke
op igen,   hvorfor så  ikke sige det, 
som det rent faktisk er i vor tid?
Transplantation af organer fra men-
neske til menneske  er en moderne
form for ´kultiveret kannibalisme´ i
et benådet,  lægevidenskabeligt lys
og med almenhedens accept.   Om
kannibalisme findes der interessante
beretninger, der går flere tusinde år
tilbage.
   Menneskeæderi for at opretholde
livet er i nyere tid kendt fra nødsitu-
ationer,   for  eksempel  i  de tyske
koncentrationslejre osv.
   Men ud over chokerende eksem-
pler på sindssyge morderkannibaler
sættes  kannibalisme mest  i forbin-
delse med rituelle religiøse handlin-
ger hos primitive folkeslag. At spise
en afdøds organer hører til en gam-
mel tro på, at det er  muligt at over-
Dføre den afdødes kraft til et levende
menneske. 

 


 
 
 
 

    Det nye er, at levende organer
overføres, under betegnelsen trans-
plantation.  Her kan den teknologi-
ske udvikling så forsvare moralpro-
blematikken med human livsforlæn-
gelse. Dette menneskeskabte behov
vil dog altid være et alternativ til na-
turreglernes  justering af liv og død.
Som et  tidspåvirket menneske har
jeg ingen etiske skrupler ved trans-
plantationsmulighedernes  ambitio-
ner,  så længe man ikke forvolder
tvang,  lidelse og død for orgando-
norerne (mennesker eller dyr). Des-
værre kan det konstateres, at virke-
ligheden er en ganske anden.
   Eksempler fra bl.a. Syd- og Mel-
lemamerika bekræfter,  at børn og
unge mennesker dræbes,  så deres
hjerter, øjne, nyrer, lever  kan sæl-
ges.   De  børn,  som får lov til at 
overleve, er invalideret resten af li-
vet. Nød og afmagt i fattige lande
 


 
 
 
 

påtvinger fristelsen til hurtige penge,
hvor den organiserede handel med
organer skal  efterkommes  af  højt
betalende klinikker og klienter i den
vestlige verden.
   Efter at den sydafrikanske kirurg
Christian Barnard  for 36 år  siden
udførte verdens første  hjertetrans-
plantation, har organkøbmænd og
transplantationshåndværkere med-
virket til  en  øget  efterspørgsel og
ukrontollabel  spekulation  i  liv og 
død. Organer er blevet en handels-
vare, der, ligesom kødet i supermar-
kedernes  kølediske, skaber et vok-
sende marked.  Dette er også en af 
sandhederne bag det proklamerede
problem i dag  med stor mangel på
organdonorer., 
   Jo, mennesket har altid forstået at
udnytte nøden og håbet kommerci-
elt,  i enhver god  såvel som dårlig
situation, i krig og i fred.

Copyright (C)  Dan Civa  2008  *  Evt. udskrift til undervisnings- eller kommercielt brug skal anmeldes til COPYDan